BUDŻET OBYWATELSKI DLA ŁODZI - PROJEKTY NA TERENIE PARAFII

PROJEKTY NA TERENIE NASZEJ PARAFII I W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY

1. Remont i modernizacja kładki nad torami kolejowymi, ul. Srebrzyńska. Opis – wymiana lub modernizacja schodów prowadzących na kładkę tak, aby mogły z niej korzystać m.in. osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, osoby z wózkami dla dzieci, mieszkańcy osiedla, dzieci i młodzież dochodzący do szkół na os. Mireckiego; wymiana całej powierzchni kładki – zwłaszcza części z desek.P0131

2. Remont chodnika w ul. Jarzynowej po stronie południowej (od strony garaży) na odcinku
od ul. Srebrzyńskiej do ul. Długosza (500 mb.). 
Opis – chodnik wymaga remontu – wyrównania i przełożenia przy rosnących drzewach. P0008

3. „Ogród przedszkolny przyjazny dzieciom” – stworzenie dzieciom warunków do rozwoju ruchowego, ich pasji i zainteresowań poprzez stworzenie boiska do gier i zabaw sportowych w bezpiecznych warunkach (częściowa wymiana przęseł ogrodzenia). Lokalizacja – ul. Długosza 28, działka 221. Opis – zagospodarowanie fragmentu terenu ogrodu przedszkolnego pod mini boisko sportowe o wymiarach 15x6 m, wykonane z powierzchni poliuretanowej, wymiana części przęseł (20 szt.) ogrodzenia w sąsiedztwie boiska.P0107

4. „PRO100 CHODNIKAMI” - Kompleksowa rewitalizacja ciągów pieszych (chodników) w dzielnicy Łódź – Polesie, którą docelowo proponuję objąć teren całego Śródmieścia naszego Miasta.Lokalizacja –ul. Legionów między ul. Gdańską i al. Włókniarzy, działka P9-104/59; ul. Kasprzaka między ul. Srebrzyńską i ul. Drewnowską, działka P7-244/48, ul. Lorentza między ul. Wapienną i ul. Kasprzaka, działki P7-218/24, 218/3, 233/15, 233/17, 233/18; ul. Ossowskiego między ul. Długosza i ul. Srebrzyńską, działki P7-226/6 i 208/3; al. Unii Lubelskiej między ul. Srebrzyńską i ul. Drewnowską, działki P6-345/7,345/9; ul. Długosza między ul. Kasprzaka i ul. Pietrusińskiego, działka P7-330/10. Opis – zerwanie pozostałości starego chodnika, wyrównanie i ewentualne zniwelowanie terenu, wykonanie podsypki piaskowo-cementowej pod nową nawierzchnię, ułożenie nowych obrzeży i zastosowanie odwodnienia liniowego, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej, wyodrębnienie miejsc parkingowych za pomocą słupków żeliwnych i powierzchni czynnych biologicznie za pomocą palisady betonowej.P0132

5. Zakup i zainstalowanie na Osiedlu Koziny 25 pojemników na psie odchody.Lokalizacja – osiedle Koziny w rejonie ulic: Pietrusińskiego, Okrzei, Górnej, Długosza, Kasprzaka, Drewnowskiej, Srebrzyńskiej i al. Włókniarzy, Odolanowskiej.Opis – zakup 25 pojemników na psie odchody i zainstalowanie ich w wyznaczonych miejscach oraz zabezpieczenie przed kradzieżą.P0001

6. Pokrycie asfaltem części ścieżek w parku na Zdrowiu.Lokalizacja – I część między ul. Konstantynowską – ul. Krzemieniecką – al. Unii,II część między ul. Konstantynowską – ul. Krakowską – ul. Jarzynową – ul. Srebrzyńską – al. Unii.Opis – część I zadania /położenie nowego asfaltu na ścieżkach w obie strony, na przedłużeniu ul. Retkińskiej do skrzyżowania Konstantynowska – al. Unii Lubelskiej, położenie asfaltu i przedłużenie uliczki przy ZOO, w celu połączenia z powyższą ścieżką, zamontowanie słupków blokujących wjazd samochodów w głąb parku, utworzenie ścieżki rowerowej (asfaltowej) wzdłuż al. Unii Lubelskiej od ul. Konstantynowskiej do ul. Maratońskiej/, część II zadania /pokrycie nowym asfaltem ścieżek na al. gen Orlicz-Dreszera wraz ze ścieżkami wewnętrznymi, wyznaczenie trasy rowerowej, pokrycie asfaltem ścieżek w zachodniej części parku w celu umożliwienia przejazdu od ul. Konstantynowskiej do ul. Krakowskiej i Jarzynowej.P0122

7. Remont i modernizacja boiska sportowego oraz boiska do piłki nożnej przy SP 91, ul. Kasprzaka 45.Opis – wykonanie niezbędnej dokumentacji, usunięcie i wywiezienie starej nawierzchni, demontaż dotychczasowego wyposażenia boiska, prace ziemne (m.in. wyprofilowanie spadków), prace elektryczne (linia do oświetlenia), drenaż terenu, ułożenie krawężników wzdłuż linii boisk, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, montaż nawierzchni poliuretanowej o grubości około 13-15 mm na powierzchni około 2200m², malowanie linii, montaż wyposażenia (słupki, bramki, kosze, ogrodzeń piłkochwytów oraz oświetlenia, czynności porządkowe, wykonanie wymaganej dokumentacji powykonawczej; przewiduje się wykorzystanie istniejącej bazy do stworzenia 2 boisk ( jedno jak dotychczas do gry w piłkę nożną, drugie z podziałem na kort tenisowy i boisko do koszykówki/siatkówki).P0136

8. Budowa terenu rekreacyjnego „Ścieżki zdrowia”.Lokalizacja – działki: 246/2, 247/1, 247/2 (teren przyległy do ul. Drewnowskiej pomiędzy ul. Kasprzaka i ul. Okrzei).Opis – wydzielenie powyższego terenu wysokim krawężnikiem, utwardzenie kostką brukową, oświetlenie lampą uliczną oraz umieszczenie sprzętu sportowego (do wyciskania na leżąco podwójne na pylonie, wyciąg górny podwójny na pylonie, narciarz, rower rehabilitacyjny, wahadło podwójne na pylonie, prasa nożna na pylonie) i ławek dla przechodniów.P0063

9. Budowa parkingu.Lokalizacja – działki: 246/1, 248/1, 248/2 (teren przyległy do ul. Drewnowskiej pomiędzy 
ul. Kasprzaka i ul. Okrzei).Opis – wyremontowanie i powiększenie o dodatkową powierzchnię istniejącego parkingu, wygrodzenie terenu wysokim krawężnikiem, utwardzenie powierzchni kostką brukową, wyznaczenie miejsc parkingowych dla trzech rzędów aut, montaż dodatkowego oświetlenia (dwóch lamp ulicznych) w obszarze parkingu.P0071

10. Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach wzdłuż ulic oraz założenie progów zwalniających na jezdni.Lokalizacja – ul. Waryńskiego, ul. Długosza między ul. Kasprzaka a ul. Pietrusińskiego.Opis – całkowita, obustronna wymiana nawierzchni chodnikowej wzdłuż ul. Waryńskiego 
i ul. Długosza, montaż progów zwalniających.P0077

11. Wyposażenie ogrodu przedszkolnego przy PM 53.Lokalizacja – ul. Kasprzaka 57.Opis - wyposażenie ogrodu w zestaw integracyjny posiadający wieżę z dachem, platformy, bezpieczne z nich wejścia i zejścia, zjeżdżalnię dla maluchów, piaskownicę, wciągarkę dla piasku, sprężynowe bujaki, drewniane domki lub altanki, tablicę do rysowania kredą, grę w kółko i krzyżyk, ławki, zapewnienie bezpiecznej nawierzchni np. z płyt gumowych.P0093

12. Oferta na budowę i wyposażenie skateparku na terenie obiektu Tramwajarz.Lokalizacja – ul. Konstantynowska 3/5.Opis – budowa skateparku Łódź-Zdrowie, zgodna z załączoną ofertą budowlaną i kosztorysem.P0110

13. Wykonanie parkingu dla mieszkańców ul. Okrzei.Lokalizacja – jw, działki 294/1 i 295/7.Opis – budowa bezpłatnego parkingu o powierzchni proponowanej około 600 m², na koło 50 aut, przeprowadzenie prac przygotowawczych.P0106

14. Instalacja siłowni zewnętrznej i stołów do ping-ponga przy obiekcie sportowym „Orlik”,
ul. Perla 11.
Opis – ustawienie na terenie ogrodzonym urządzeń siłowni zewnętrznej (w ilości 3-7 szt.), zamontowanie na stałe 2 stołów do tenisa stołowego, postawienie kilku ławek.P0134

15. Wyrównanie nawierzchni drogi, naprawa chodnika, montaż progów zwalniających.Lokalizacja – ul. Praussa na odcinku od al. Unii Lubelskiej do ul. Srebrzyńskiej oraz ul. Perla.Opis – wyrównanie nawierzchni drogi na ul. Praussa i ul. Perla z frezowaniem nawierzchni, wymiana krawężników, naprawa chodnika na ul. Praussa od strony SP 40, Ośrodka Socjoterapii oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, montaż progów zwalniających, ustawienie znaków drogowych.P0031

16. Pokrycie nawierzchni boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę w nawierzchnię z tartanu lub podobnego tworzywa, przystosowanych do tego typu boisk.Lokalizacja – ul. Pietrusińskiego 25/27/29, działka nr 423/1.Opis – położenie na istniejącym boisku nawierzchni z tartanu lub innego podobnego tworzywa zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami technicznymi dla boisk i obiektów sportowych; wybór firmy, która o ile zajdzie potrzeba zerwie starą nawierzchnię, wykorytuje, podbuduje i położy nawierzchnię z wybranego tworzywa na tych boiskach i wytyczy ramy tych boisk (wymaluje linie).P0002

17. Doposażenie istniejącego Osiedlowego Placu Zabaw w urządzenia do zabaw ruchowych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 lat.Lokalizacja – ul. Pietrusińskiego 25/27/29. Działki 425/1,424/3 oraz 424/4 i 424/5.Opis – przygotowanie podłoża oraz zakup i montaż urządzeń do zabaw ruchowych dla dzieci.P0004

18. Założenie trzech progów zwalniających na drodze osiedlowej pomiędzy ul. Odolanowską a ul. Pietrusińskiego.Opis – założenie trzech progów zwalniających na drodze osiedlowej o długości 200 m pomiędzy ul. Odolanowską a ul. Pietrusińskiego.P0005

19. Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Drewnowskiej do ul. Srebrzyńskiej.Opis – realizacja projektu drogi rowerowej „Al. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Drewnowskiej/ul. Solec do ul. Srebrzyńskiej, wraz z przejazdem przez ul. Srebrzyńską – (około 380 m)” zgodnie z przetargiem ZDiT z dn. 18 stycznia 2012 roku pod tytułem „PL-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2012/S 11-017411”.P0061

20. Budowa drogi rowerowej na ul. Drewnowskiej – od al. Unii do al. Włókniarzy.Opis – budowa odcinka drogi rowerowej w rejonie ul. Drewnowskiej od al. Unii do al. Włókniarzy wraz z połączeniem z planowaną drogą rowerową na al. Unii Lubelskiej (około 590 m), wydłużenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Drewnowskiej i ul. Solec o 75 m, przejazd przez Solec o długości 10 m (zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na zlecenie ZDiT w 2012r.)P0121

21. Wykonanie remontu nawierzchni oraz chodników ul. Lorentza i ul. Augustyniaka.Opis – remont nawierzchni ul. Lorentza od ul. Kasprzaka do ul. Wapiennej oraz ul. Augustyniaka na całej długości; ułożenie chodników na obu ulicach (na ul. Lorentza dokończenie strony północnej).P0003

22. Budowa kortu tenisowego i ścianki treningowej oraz montaż ławeczek i stolików wokół.Lokalizacja – działka P6-336/14 (ul. Srebrzyńska 97/99).Opis – budowa kortu tenisowego wraz ze ścianką do treningu, przygotowanie terenu, położenie nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenia, chodnika, montaż ławeczek i stolików wokół kortu, uporządkowanie zieleni wokół inwestycji.P0030

23. Nasz ogródek „Mini ogródek przyblokowy”.Lokalizacja – ul. Wapienna 7.Opis – ogrodzenie terenu siatką z dwoma furtkami wejściowymi, wymiana i wyrównanie podłoża (pow. ok. 565 m²), urządzenie trawnika z korą ogrodową, posadzenie iglaków, krzewów i roślin ozdobnych, zakup 2-3 ławek.P0143

24. Próg zwalniający na ul. Waryńskiego.Opis – zainstalowanie progu zwalniającego wykonanego z czarno-żółtej konstrukcji z tworzywa sztucznego.P0073